Nieuws

Er wordt niet meer geWIPt

Zoals de titel al deed vermoeden, worden de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) protocollen vanaf januari niet meer bijgewerkt.

Deze protocollen waren zoals in een eerdere reactie vanuit de WIP op mijn mail al achterhaald. waarvoor nu op de site ook gewaarschuwd wordt.

Dit heeft niet alleen consequenties voor de richtlijnen in de obductiekamer maar ook voor bijvoorbeeld de CjD obducties en ingestuurd besmet PA materiaal.

Nieuws
 

Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ
De Regieraad WIP en IGZ hebben op 7 december 2016 gesproken over het ‘Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling’ en de door de Regieraad naar voren gebrachte bezwaren. U treft het verslag hier aan. De Regieraad WIP heeft IGZ om nadere informatie gevraagd over de visie van IGZ op haar bevoegdheid om veldnormen in te vullen, te interpreteren of mogelijk aan te vullen. 30-1-2017

Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen

De WIP is, met andere partijen, door de Minister van VWS uitgenodigd om op korte termijn (medio februari a.s.) te spreken over de 'toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding'. Het Bestuur van de WIP - en de besturen van de moederverenigingen - zullen graag van de uitnodiging gebruik maken. In afwachting van het gesprek zal de WIP geen verdere stappen zetten in het afbouwen van activiteiten dan al bekend zijn gemaakt. Lees de brief van de Minister van VWS hier. 27-1-2017

Beschikbaarheid WIP-richtlijnen
De berichtgeving over het afbouwen van activiteiten van de WIP roept vragen op over de (blijvende) beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen. Voorlopig blijven de WIP-richtlijnen beschikbaar op www.wip.nl. Op de website is een waarschuwing geplaatst dat de WIP-richtlijnen mogelijk niet meer up-to-date zijn, bij richtlijnen die in revisie zijn of zouden worden genomen is deze waarschuwing nog wat krachtiger geformuleerd. In de nabije toekomst zal de WIP overleggen met de verenigingen die de WIP hebben opgericht -NVMM, VHIG, VIZ- over de beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen. Voor berichtgeving hierover volg www.wip.nl. Wij raden u aan voorlopig de website van de WIP te blijven gebruiken als bron voor de WIP-richtlijnen. 24-1-2017

Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen
Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.
Het bestuur concludeert in de brief dat het thans niet meer mogelijk is de doelen van de Stichting WIP te bereiken en heeft hieruit de onvermijdelijke conclusie getrokken.
Het is nu aan de diverse stakeholders hoe zij, zonder regiefunctie van de WIP, invulling geven aan het maken van state of the art richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen.
U vindt de brief hier13-1-2017    

Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond
Besloten is bij het afbouwen van activiteiten van de WIP de conceptrichtlijnen af te ronden en te publiceren als deze al voor landelijk commentaar zijn voorgelegd. Dit betekent dat de richtlijnen Reiniging, desinfectie en sterilisatie  van medische hulpmiddelen voor hergebruik en Virale Hemorragische Koortsen zullen worden afgerond. De richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie VWK wordt binnenkort gepubliceerd na terugkoppeling van de bevindingen van  de Regieraad naar de Expertgroep VWK. Activiteiten met betrekking tot de overige WIP-richtlijnen die in revisie waren of waarvan de revisie binnenkort zou starten worden per direct gestaakt. Er wordt naar gestreefd genoemde conceptrichtlijnen te behandelen in de (laatste) Regieraadvergadering op 21 maart a.s. De WIP dankt allen die in Expertgroepen of Regieraad WIP hun bijdragen aan het opstellen van het infectiepreventiebeleid voor Nederlandse Zorginstellingen leveren en hebben geleverd.  12-1-2017

Vraagbaak
In verband met het afbouwen van de activiteiten van de WIP zullen wij per direct helaas geen nieuwe vragen over WIP-richtlijnen meer beantwoorden. Wij zullen naar vermogen de ons al gestelde vragen beantwoorden. 29-12-2016

Bericht van het Bestuur WIP

Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken. Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.  16-12-2016

WIP publiceert wijziging richtlijn Urinelozing en stoelgang-versie VWK
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft  de gewijzigde richtlijn Urinelozing en stoelgang - versie Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen  gepubliceerd op haar website.  Het betreft twee wijzigingen in verband met het gelijktrekken van deze richtlijn met de onlangs verschenen generieke richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Aan de voorwaarden voor het niet gebruiken van een pospoeler of vermaalsysteem is de optie toegevoegd om wegwerppo’s en -urinalen inclusief inhoud met toevoeging van absorberend materiaal af te voeren in een gesloten zak. Daarnaast is het gebruik van absorberend materiaal bij wegwerppo’s en –urinaal is niet meer verplicht, tenzij er geen podeksel wordt gebruikt. 20-12-2016

WIP publiceert richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen-generieke versie
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een wijziging van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen  gepubliceerd. De meest belangrijkste wijzigingen zijn dat het nu een generieke richtlijn is en dat er een hoofdstuk over vermaalsystemen voor wegwerppo’s en –urinalen is toegevoegd. U kunt hier de richtlijn en een tabel met de verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze gewijzigde richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 20-12-2016

Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP 

Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 
Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP.  De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn;
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering; 
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

Wij hopen zo spoedig mogelijk nader bericht te kunnen doen. Bestuur WIP 16-11-2016

 

Naar nieuwsoverzicht